БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на програмите LISP за AutoCAD
Каталог Пояснение
Икона Име Функции и изисквания Демо
- Текст
TXT5 Universal Text Edit - След избор на текст отваря таблица за модифициране. Максимум 5 обекта. Използвам го за промяна на числа, които са свързани по начин, който трябва да запомня - така ги виждам директно.
-
TXTMT Multi Text Edit - След избор на няколко текста автоматично се отваря прозорец за тяхната промяна.
-
TXTMUV CHANGE position - Разменя местата на два текста след тяхното избиране.
-
TXTCOPY COPY text - Избор на текст, който започва да замества всеки следващ, който се избере.
-
RNUM 1.2.3... - Преномерира текст по ред на номерата. Започва от 1.
Скоро ще бъде направена промяна в програмата, като ще може да се задава началото.
TXTTRED 1.2.3...+ Angle - Надписване на текст по ред на номерата. Задава се началния и краен номер, височината, разстоянието между вертикалните редове, посоката на надписване и точката, от която да започне текста.
CALC Number+constant - Добавя зададено число, като константа към избрани числа, изписани като текст. Ако числото е отрицателно константата се вади.
Възможни опции: Increment/Undo/ESC/Constant:
- Constant -
константата, с която се променят числата.
Ако е положителна се събира към числата, Виж Ред 2.
Ако е отрицателна се вади от числата, Виж Ред 3.
- Increment
-стойността, с която ще се изменя всяко следващо число. Този коефициент е много специфичен, защото се прибавя към константата и се увеличава за всяко следващо число.
Например : ако е 5 и числата са еднакви съответно 10 се получава 10, 15, 20, 25 ... Виж Ред 1.
!!! Има два вида за избор на числата:
- Избор едно по едно в редът в който ще се променят.Така Increment ще се прубави в избрания ред.
- Избор чрез прозорец - най-лесния и бърз избор. Промяната на числата се извършва в зависимост от редът на тяхното въвеждане в чертежа. Ако те са с една и съща стойност, ще се променят с Increment по ред на въвеждането им в чертежа, като се започне от последния към първия въведен елемент. Дори числата да са подредени едно след друго, при смяната им се взема номерът на тяхното въвеждане. Затова препоръчвам този метод за промяна с използване само на Constant.
- Undo - връща "стъпка" назад вътре в командата, без да излиза от нея.
- ESC - излиза от командата.
Приложение: за надписване котите в таблицата за профили. Виж Ред 5.
-
EXCEL Вкарва таблица от Excel в чертежа. Това може да направите и със специалното копиране.
-
TXTUNO Joint MTEXT - Обединява два текста в един с възможност за надписване трети текст между тях. Например: за "25" и "69" , e необходимо "<" за да стане "25<69" като един текст.
-
-
CURSIVA ITALIC - Прилага накланяне на текста (Italic) по зададен ъгъл.
-
-
FLECH Arrow with number - Поставя стрелка с кръгче по ред на номерата.
TXTORDEN Order "TEXT" - Текст, който нараства по възходящ ред. Променя вече надписан текст (виж 3.1) или надписва нов (виж 4.1).
1. " Enter text: " - текст, който ще бъде добавен към нарастващите номера. Ако не бъде въведена никаква стойност, ще се надпишат само нарастващите номера.
2. " First number " - номера, от който ще започне нарастването.
След въвеждане на 1. и 2. излизат следните възможности:
-> Opcions / Undo / Auto / New / Modify the created text <...> :
3.1 Modify the created text: - променя вече надписан текст с новия текст изписан в скобите. Тази команда е активна по подразбиране.
3.2 Opcions : Text / Number / Addition - възможност за промяна на новия текст:
-Text - промяна на константния текст. Например: "S-"
- Number - промяна на номерат от който започва нарастването. Например: 10
- Addition - коефициентът на нарастване. Например: 5
Текста, който ще се надписва от примера: " S-10, S-15, S-20, ..."
4.1 New - с избор на тази възможност системния ред се променя на:
-> Opcions /Undo / Auto /Modify /Specify start point of text <...> :, където след избор на точка се надписва новият текст. Modify връща в първоначалното положение 3.1 за промяна на готов текст.
4.2 Opcions : Height / Rotation / Text / Number / Addition: към описаните в 3.2 опции са добавени следните две:
- Height - височина на новия текст.
- Rotation - завъртане на новия текст.
5. Auto (Act/Des) - Активирано и дезактивирано. Ако Auto е активно (Act) работи по следния начин: ако текста, който е избран като константа завършва на 0, при добавяне на номера може да бъде заменен, за да се получи едно нормално нарастване. Например: Ако имаме константа А100 и номер 1 ще се получи следната комбинация:
- при Alto (Act) " A1001, A1002......A1008, A1009, A1010 " - маха една от нулите.
- при Alto (Des) " A1001, A1002......A1008, A1009, A10010 " - не маха една от нулите.
6. Undo - връща "стъпка" назад вътре в командата, без да излиза от нея.
Приложение: за надписване номерата в таблицата за профили. Виж Ред 5.
TXTATRAS "TEXT" Behind - Надписва текст зад вече надписан. Например : Текста S=135.25 става S=135.25m
Скоро ще бъде направена промяна, като ще може да се избира с прозорец група от текст.
-
TXTCORTA Cut TEXT - Отрязва определен брой символи от текст. Могат да бъдат избрани няколко текста с прозорец.
- Faward - отрязване техт отпред на зададен брой символи.
- Behind - отрязване техт отзад на зададен брой символи.
-
TXTCERO Text with "0" - Добавя към текст определен брой нули. Например : 145.2 става 145.200 или 145 става 1450000
-
TXTPCERO Добавя към текст определен брой нули с десетична точка.Например : 145 става 145.000
-
Vacaciones Bulgaria