БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на програмите LISP за AutoCAD
Каталог Пояснение
Икона Име Функции и изисквания Демо
- Профил
MenuGEO-Perfil
PERFIL [Options/Block/Height/Info/PAuto/PManual/Terrain/Aligment/Manual/Distance/DPartial/DOrigen
/Hor/Ver/Slope/LSlope/VCurva/LInear/SItuation/ESC]
 
PERFIL_O Options - Настройки на профила:
1. Вертикален и хоризонтален мащаб-работен мащаб на чертежа. Използвам: H=1000 и V=100 за метри. Променям големината на таблицата за разпечатване в различни мащаби. Template.
2. Точност на отчетите. Използвам: 2 знака след десетичната запетая.
3. Разстояние за отчета "ТЕРЕН" и "ПРОЕКТ" - мери се вертикално от линията с най-ниска кота до средата на полето, където ще бъдат надписвани стойностите.
4. Разстояние за отчета "ХЕКТОМЕТРАЖ" и "КИЛОМЕТРАЖ" - мери се вертикално от долната линия на полето, където ще бъдат надписвани стойностите до средата му.
5. Височина на текста в таблицата.
6. Височина на текста за процент.
7. Разстоянието между линията и текста "процент".
8. TEMPLATE : Шаблони за разпечатване на профила в съответния мащаб. Размерите на таблицата и данните в нея са зададени според мащаба на разпечатване. Работния мащаб остава зададения по-горе (H=1000, V=100). Възможен е избор на шаблони в мащаб:
              - 1/1 ( V=100, H=1000 )
              - 1/2 ( V=200, H=2000 )
              - 1/4 ( V=400, H=4000 )
              - 1/5 ( V=500, H=5000 )
9. Чертане на оразмерителните линии: "да" или "не".
10. Текст "0+...." за надписване на КИЛОМЕТРАЖА. Ако е избрано надписва километража така: "1+234.56" и ако не е избрано надписва стойноста без знака "+" : 1234.56
11. Въвеждане на блоковете, стилове линии и текст, използвани от програмата.
12. "НАЧАЛНА ТОЧКА" - най-долната лява точка, от която започва изчертаването на профила. Трябва да е с положителни координати. Ако координатите са отрицателни излиза съобщение за повторно въвеждане на точката, която да има положителни координати.
- Erase BASE POINT - дава възможността за отменяне на въведената "НАЧАЛНА ТОЧКА" и въвеждането на нова става след извеждане на съобщение при използване на командите, които зависят от началната точка. Ако искате предварително да зададете нова "НАЧАЛНА ТОЧКА" или да смените стойността на вече въведена такава се използва икона .
PERFIL_B INSERT BLOCK - Вмъкване на таблицата (block) за профила, която е съобразена със зададения шаблон (Template). Ако не е избран шаблон, могат да се задават променливи на вмъквания блок.
PERFIL_H *BASE POINT* - "НАЧАЛНА ТОЧКА" това е най-долната лява точка, от която започва профила.
1. none - няма въведена начална точка.
2. Modify - променя началната точка, като задава височината въведена в полето. Ако не е написана никаква цифра излиза следното съобщение " With MODIFYNG : specifies the number !" , подканващо за въвеждане на височина. След избор на точка от екрана с положителни координати началната точка присвоява височина, която е зададена за промяна.
3. 0.000 - задава стойност 0.000 за височина след което подканва за избор на точка от екрана с положителни координати.
4. Search *BASE POINT* - ако е въведена начална точка, то този бутон показва нейното място, в противен случай е неактивен.
PERFIL_I Информация на зададените настройки и схема на необходимите разстояния. Бутонът *BASE POINT* показва мястото на "НАЧАЛНА ТОЧКА" ако е въведена такава.
PERFIL_PA Profil AUTO - "АВТОМАТИЧНО" въвеждане на профил. За изчертаването е необходим текстов файл с данни:
1. тип файл: < N H D KM > с интервал като разделител:
- номер _ кота _ хектометраж _ километраж
2. тип файл: < N H D > с интервал като разделител:
- номер _ кота _ хектометраж
3. тип файл: < N H KM > с интервал като разделител:
- номер _ кота _ колометраж
4. тип файл: < N X Y H > с интервал като разделител:
-номер _ X _ Y _ кота
Преминава се през "настройки на профила" - икона , където се задават стойностите, които ще се ползват при изчертаване на профила. Може да се изчертае профил без таблицата отдолу. Ако искаме вертикалните линии (ординатите) е необходимо да изберем "Line-ON" .
Програмата дава възможност за избор какво да се изчертае: хоризонтални и вертикални линии на таблицата с въвеждане на разстоянието между тях, таблицата под профила, кота, хектометраж, километраж и номер на точките.
За подготвяне на файлове Тип 1, 2 и 3 може да се приложи модула TERPERF-икона описан най-долу.
За подготовка на файл Тип 4 може да се приложи програмата KOOR-икона описана тук.
!!! ВАЖНО !!! - файла да няма празни редове след въведените данни.
PERFIL_PM Profil MANUAL - "РЪЧНО" въвеждане на профила. Преминава се през "настройки на профила" - икона , където се задават стойностите, които ще се ползват при изчертаване на профила.
Програмата дава възможност за избор какво да се изчертае: точки и pline-a както и какъв текст да се надписва в таблицата : кота, хектометраж, километраж и номер на точките. Желателно е да се вмъкне блока с таблицата, който ще е основа за профила - икона . Може да се изчертае профил без таблицата отдолу. Ако искаме вертикалните линии (ординатите) е необходимо да изберем "Line-ON" .
Възможни са 4 начина за въвеждане данните за профила:
1. кота и хектометраж.
2. кота и километраж.
3. височина и хектометраж.
4. височина и километраж.

!!! Пояснение !!! :
- кота - височината на точката, реална или локална. Например: 302.25 m.
- височина - разликата между котата на "НАЧАЛНА ТОЧКА" и новата кота. Например: 2.25 m.
- хектометраж - разстоянията между отделните ординати. Например: 5.5 m.
- километраж - разстояние от началото до всяка следваща ордината. Например: 105.5 m(0+105.5)
Въвеждане на километража се допуска само по възходящ ред. Ако се въведе по-малка стойност или равна на последната изчертана, излиза следното съобщение, след което трябва да се въведе по-голяма стойност.
След набиране на нужните стойности се изписва следния ред:
При начин на въвеждане 1: "Number=1 ; COTA=302.25 ; DIST=5.5(105.5)" ,
При начин на въвеждане 3: "Number=1 ; Height=2.25(302.25) ; DIST=5.5(105.5)"
след което трябва да се избере една от следните възможности:
(N)Number/(C)Cota/(D)Dist/(U)Undo/<Enter>?
При начин на въвеждане 2: "Number=1 ; COTA=302.25 ; KM DIST=105.5"
При начин на въвеждане 4: "Number=1 ; Height=2.25(302.25) ; KM DIST=105.5" ,
след което трябва да се избере една от следните възможности:
(N)Number/(C)Cota/<Enter>?
N - за промяна на номера.
C - за промяна на котата или височината.
D - за промяна на километража.
U - за промяна на всички въведени стойности.
<Enter> - потвърждаване на стойностите и изчертаването им.
Има възможност да се зададе началния километраж. Дали той ще бъде изписан "0+105.5" или само "105.5" зависи дали в "настройки на профила" е избрано "Text 0+...for KM Distance".
PERFIL_T Ordenate TERRAIN - Надписване на ординатите за ТЕРЕНА в таблицата с избиране на пресечната точка между терена и ординатните линии. Изисква "НАЧАЛНА ТОЧКА" за профила с минимална кота, ако не е зададена такава. Запитването е еднократно и промяна на положението и котата на "НАЧАЛНАТА ТОЧКА" става с преминаване през "Настройки на профила". Виж Ред 2.
PERFIL_R Ordenate ALIGMENT - Надписване на ординатите за ПРОЕКТ в таблицата с избиране на пресечната точка между проектната и ординатните линии. Изисква "НАЧАЛНА ТОЧКА" за профила с минимална кота, ако не е зададена такава. Запитването е еднократно и промяна на положението и котата на "НАЧАЛНАТА ТОЧКА" става с преминаване през "Настройки на профила". Виж Ред 1.
PERFIL_M Ordenate MANUAL - Дава котата на произволно избрана точка с възможност за записването и на място по избор. Изисква "НАЧАЛНА ТОЧКА" за профила с минимална кота ако не е зададена такава. Запитването е еднократно и промяна на положението и котата на "НАЧАЛНАТА ТОЧКА" става с преминаване през "Настройки на профила".
PERFIL_D Distance - Надписва разстоянието между ординатните линии по избор на две точки. Виж Ред 3.
PERFIL_DP Надписва "ХЕКТОМЕТРАЖА" между ординатните линии като изисква избор на точките поред.
PERFIL_DO KM Distance - Надписва "КИЛОМЕТРАЖА" между ординатните линии като изисква избор на началната точка и запитва за началния колометраж. Дали ще бъде надписано "0+0.25" или "0.25" зависи как е определено в първоначалните настройки. Виж Ред 4.
PERFIL_V Чертае хоризонтална линия по зададена кота спрямо "НАЧАЛНАТА ТОЧКА". Виж LINE 1
PERFIL_H Чертае вертикална линия по зададено разстояние спрямо "НАЧАЛНАТА ТОЧКА". Виж LINE 2
PERFIL_S SLOPE ( % ) - Надписва процента между две точки от профила.
PERFIL_LS Чертае линия по зададен процент и разстояние. Необходим е избор на точка и посока за линията.
PERFIL_VC Оразмерява елементите на обикновена крива.
1. Избор на СРЕДНАТА ТОЧКА на кривата.
2. След вмъкване на блока с четирите възможни варианта трябва да се избере един от тях, като избора става с посочване на точка вътре в блока.
3. Избор ВЪРХЪТ НА КРИВАТА.
4. Избор на КРИВАТА.
След горепосочения избор, се изписват следните данни:
Pk - колометраж на СРЕДНАТА ТОЧКА ( която сме избрали в началото ).
Cr - височина на СРЕДНАТА ТОЧКА.
Cv - височина на ВЪРХЪТ.
Kv - радус на кривата.
Lv - реалната дължина на кривата.
D - бисектрисата - разликата между Cr и Cv.
- височината и километража на НАЧАЛНАТА ТОЧКА на кривата.
- височината и километража на КРАЙНАТА ТОЧКА на кривата.
ZOOM 1
ZOOM 2 ZOOM 3
PERFIL_LI Надписва височината и километража на свободно избрана точка. Данните са съобразени с въведената "НАЧАЛНА ТОЧКА.
MenuGEO-Situation
PERFIL_SI Чертае направлениято на оста по зададен файл с данни. Използвам извадката от Land Desktop, след което я променям за този модул: махам първите 3 реда, след което заменям запетайките с празно място. Основни данни във файла са:
- първа позиция: 0 за линия, 1 за крива.
- N позиция: разстоянието за правата.
- M позиция: разстоянието за кривата.
- R позиция: радиус на кривата със знак "+" за дясна и "-" за лява крива.
За изчертаване могат да се зададат следните опции:
- Vertical Line - ON/OFF - изчертава вертикална линия за всяка промяна на посоката.
- Axis - изчертава оста на пътя.
Пример:
- ZOOM 1 - меню на модула
- ZOOM 2 - файл от Land Desktop
- ZOOM 3 - файл пригоден за чертане
TERPERF TERRAIN MEASURE - Профил на терена - подготовка на данни за изчертаване. Записва се файл с номер на точка, кота, разстояние между точките и цялостното разстояние.
Необходими елементи:
- линия, по която ще се извърши сечението на терена. Желателно е да се маркират правите и кривите участъци с точки, за да могат да се вземат в предвид при работа с модула.
-хоризонтали, на които да се знаят котите.
!!! ВАЖНО !!! линията и хоризонталите да са в една повърхнина, по възможност 2D. За преобразуване на 3D обекти в 2D може да се използва модула
Задава се място, където ще бъде записан изходния файл.
Точките, които ще бъдат избирани са пресечните точки на линията и хоризонталите.
Програмата запитва за номер на начална точка, избира се на чертежа и се записва котата на точката. Ако не започва от хоризонтал тогава предварително трябва да се направи интерполация за котата й. За следващата точка се избира дали лежи на крива или права - ето тук влизат точките, разделящи правите и кривите, за които бе отбелязано по-горе. Ако пресечната точка е в крив участък се избира "C", след което се изчертават помощни окръжности. Избират се необходимите две точки за маркиране на кривата, от които последната е точката, на която задаваме котата. Запитванията се повтарят докато се зададат всички пресечни точки между линията и хоризонталите...
ИЗХОДНИЯ файл съдържа следните данни: ( номер _ кота _ хектометраж _ километраж_вид)
Този файл може да се използва с модула за "АВТОМАТИЧНО" въвеждане терена на профил-
Vacaciones Bulgaria