БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на програмите LISP за AutoCAD
Каталог Пояснение
Икона Име Функции и изисквания Демо
- Координати
MenuGEO
IDPUNTO Locate Point - Определя координатите на избрана точка. Дава следните възможности за надписване:
- Text: надписване на текста или само показване на координатите.
- Point: поставя точка на избраното място.
Properties: бутон за допълнителни настройки:
- Number (N) - номер на точката. Може да се издере текта пред нарастващия номер. Полето Number of the point трябва да бъде избран ако искаме номера да се надписва в чертежа.
- Coordinate (X) - полета за текста пред и зад координатата X.
- Coordinate (Y) - полета за текста пред и зад координатата Y.
- Coordinate (Z) - полета за текста пред и зад координатата Z. Полето трябва да бъде избрано ако искаме котата да се надписва в чертежа.
- Text Properties: Height - височина на текста. Precision - броя на числата след десетичната запетая.
- Eliminating the text - маха текста пред и зад координатите и надписва само числова стойност.
- Without moving hte text - премахва свободното местене на текста. При избор, координатите се надписват направо в чертежа на отстояние от точката равно на височината на текста.
-
TPNXY TXT > NXY - От файл с координатите в <*.тхт> формат въвежда точки.Този модул е опростен вариант на програмата отдолу. Използва активния стил за точката.
NXYH TXT > NXYH > PLINE - От файл в *.тхт формат въвежда точки с координатите. Надписва текст към номера, Х коор., Y коор. и Z коор., като дава възможност за надписване на текст и задаване на десетичните знаци. По желание се свързват точките с pline-a по реда, в който са подредени във файла с координати. Задава се височината на текста, мястото и завъртане на координатите при нужда. За избор вида на точките се използва стандартното меню на AutoCAD. Определя се какъв вид координати се въвеждат: 2D или 3D:
- 2D : X, Y, Z координати, където Z се въвежда като токст а точките са в равнината.
- 3D : X, Y, Z координатите се въвеждат с тяхната височина в пространството.
Ако е избрано изписване на текста се надписват данните от файла, към които може да се добави произволен текст, които по подразбиране е "N=" , "X=" , "Y= " , "H=".
Когато координатите в текстовият файл не са числа се отваря прозорец за грещка:
- отбелязва за коя коордената е грешката.
- изписва грешното число, като дава възможност за промяната му. Ако координатата не се промени буквата в него се преобразува в число. Номера на точката може да вклучва текст !
AMBITO Pline > NXY > TXT - Надписва координати на върховете на полилиния в таблица и по самата линия на чертежа. Дава следните възможности:
- избор на височина на текста: за таблицата ( A ) и за pline-ата ( B ) .
- разстояние за таблицата : между номера и X- координатите ( D ), между X и Y- координатите ( Е ), между редовете ( C ) .
- разстояние между pline-ата и текста ( F ) .
- точност след десетичния знак.
- със или без кръг за номера и линия до точката ( G ) .
- избор на блок за точка по pline-ата -излиза диалог за избор типа на блок и големината му.
- възможност за надписване на текст с номера на точките:
. . = пред номера >Пример: "A - 1", където "А - " е константа.
. . = след номера >Пример: "1 - B", където "- B" e константа.
. . = пред и зад номера -> Пример: "A - 1 - B", където "A -" и "- B" са константи.
- Superposition of numbers and circles - размества номерата, когато са много близо, за да не са един върху друг.
- избор на папка, в която да се изчертаят елементите с възможност за промяна на името и.
- Save As - записва файл с координатите на pline-ата.
Точките започват винаги от началото към края и ако посоката не съвпада с желаната, с модулът за промяна посоката на pline (PL69) може да се смени посоката.
-
PLTXT Pline -> DWG -> TXT - Вади TXT файл с координатите на pline-a.  
TRAZ Point -> NXYBase - Подготвя точки с координати за трасиране в таблица на чертежа, като има възможност за модифициране на параметрите:
Options /Undo /<POINT 1> --> при избор на Options :
-Text /Marca (...) /Decimal (...) /Point Nº /Base /Z-(No) /Heigt (...) /Num...(Num)/ <Enter>:
<Text>
с избор на Т- за промяна на текста пред координатите.
<Marca> с избор на С - за големина или махане на точката.
<Decimal> с избор на D - колко знака след запетаята да записва.
<Point Nº> с избор на P - промяна номерацията на точките.
<Base> с избор на B - задаване на координатите на базовата точка.
<Z-> с избор на Z - ако има координата Z да бъде взета в предвид.
<Heigt> с избор на H - промяна височината на текста.
<Num...(Num)> с избор на N :
-Enter text -- Number o <COORDINATES>:
ако е избрано (Num) надписва номерата на чертежа. С натискане на Enter променя стойността.
-Enter text -- Coordinates o <NUMBER>: ако е избрано (Coo) надписва координатите при избор на точка и тук влиза в сила промяната на <Text> за X,Y и Z ако е активна стойността за <Z>
TOPO N_A_D > NXY - Нанася точки по полярен метод. Изисква ъгъл и дължина. Надписва номер на точката по възходящ ред, като има възможност за промяната му, както и височината на текста. Работи в гради (за ъгли) и метри (за дължините).
-
PTXY Point > ARROW + XY - Стрелка с координати.
-
PTTXT Point > TXT - Вади TXT файл с координатите на всички точки избрани с прозорец.
KOOR Point > DWG -> TXT - Вади координати на точки в TXT-файл. Има възможност за въвеждане на кота (Z) и надписва точките в чертежа. За номер може да се използва както цяло число така и текст:
- текста остава константа като се променят номерата по възходящ ред. Например: "A-1, A-2...A-24 и т.н "
- ако след текста за номер се въведе 0, тогава се изписва само текста и следващия номер започва от 1. Например:"nomer","nomer 1","nomer 2"...
- за промяната на номера се използва следното съобщение: <N=New/NT/Enter=Current>:
N - избор тип на номерацията - номер или номер с текст. За номер с текст се избира Т .
NT -
прескача се горното запитване и направо започва надписване на номерата с текст пред тях.
Enter -
потвърждава се използването на активния номер.
Vacaciones Bulgaria