БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на програмите LISP за AutoCAD
Каталог Пояснение
Име Функции и изисквания
- Команди
BLIPMODE
Включва и изключва маркерите познати като "blips", оставяни след избиране на точки:
0 - изключени.
1 - включени.
MBUTTONPAN
Определя поведението на колелцето или третия бутон на посочващото устройство:
0 - поведението се определя от меню.
1 - панорамиране при щракване и влачене.
PICKADD
Определя колко елемента се добавят към един набор за селектиране:
0 - само последните селектирани елементи стават селекционен небор (за да натрупвате обекти в даден селекционен набор натиснете клавиша Shift докато селектирате).
1 - селектираните обекти се натрупват в селекционния набор (натиснете клавиш Shift и щракнете върху обект, за да го извадите от вече формиран селекционен набор).
MIRRTEXT
Контролира дали командата MIRROR да обръща огледално текста:
0 - неразрешено, запазва посоката на текста.
1 - разрешено, обръща текста огледално.
PEDITACCEPT
Контролира показването на промта "Object selected is not a polyine" когато се селектира обект, който не е полилиния с командата PEDIT:
0 - промтът се показва.
1 - без промт.
TILEMODE
Контролира достъпа до работния прозорец и листното пространство:
0 - листното пространство Paper Space и обектите в работния прозорец са разрешени.
1 - само моделно пространство Model Space.
PLINEGEN
Контролира как полилиниите генерират типови линии около върховете:
0 - образецът на типа линия започва и завършва във върховете.
1 - образецът на типа линия игнорира върховете и започва в началото и края на полилинията.
FILEDA
Задава дали по подразбиране се ползва файлов диалогов прозорец:
0 - не се ползва, докато не се поиска от "тилда".
1 - ползва се винаги, когато е възможно.
EXPERT
Контролира промптовете според нивото на компетентност на потребителя:
0 - нормални промптове.
1 - потиска промптовете "About to regen" и " Really want to turn the\ current layer off; "
2 - потиска промптовете "Block already defined " и "A drawing with this name already exists " за командата Block;
3 - потиска промптa "An item with this name alredy exists " за командата Linetype;
4 - потиска промптa "An item with this name alredy exists " за опциите UCS/Save и Vports/Save;
5 - потиска промптa "An item with this name alredy exists " за командите Dim/Save и Dim/Override
ATTEDIT
Тази команда позволява да редактирате атрибутите поотделно, един по един, или да извършвате глобални промени във всички атрибути с едно действие. След съобщение " Edit attributes one at a time? "[Yes/No]<Yes>: въведете Y, за да бъдете питани за всеки атрибут поотделно, или N, за да редактирате глобално всички.
SETVAR
Задава стойностите на системните променливи.
MSLIDE
Записва текущия чертожен изглед като файл със слайд SLD на диска.
VSLIDE
Извежда в текущия чертежен прозорец файл със слайд във формат SLD.
UNDEFINE
Прави недостъпна избрана команда на AutoCAD. След съобщението Enter command name въведете името на командата на AutoCAD. Тази команда става недостъпна. Името на недостъпната команда може да бъде използвано за дефиниране на друго действие.
REDEFINE
Възстановява значението на команда на AutoCAD, след като е била дезактивирана с командата UNDEFINE
DIMZIN
Контролира потискането на незначещите нули при размерния текст:
0 - потиска нула метра и точно нула милиметра.
1 - включва нула метра и точно нула милиметра.
2 - включва нула метра и потиска нула милиметри.
3 - включва нула милиметра и потиска нула метра.
4 - потиска водещите нули в десетични размери. Например : 0.500 става .5000
8 - потиска крайните нули в десетични размери. Например : 12.5000 става 12.5
12 - потиска водещите и крайните нули. Например : 0.5000 става .5
LAYOUT
Създава и управлява панели с графични изгледи (Layouts), в които оформяте предназначените за отпечатване чертежи.
VISRETAIN
Контролира дали настройката за слоевете за Xref се запазва:
0 - цветът на текущия слой, типа линия и видимостта се запазват, когато чертежът бъде затворен.
1 - настройките за слоя на чертежа Xref винаги се обновяват при отваряне на файла.
INDEXCTL
Конролира дали се задават и съхраняват с чертежа слоеви и пространствени индекси:
0 - без индекс.
1 - индех за слоеве.(Layer index)
2 - пространствен индех.(Spatial index)
3 - и двата.
DRAGMODE

Кнтролира влаченето с мишката на обектите:
0 - без влачене.
1 - при поискване.
2 - автоматично влачене.

LOGFILEMODE
Определя дали да се записва log-файл:
0 - изключен.
1 - включен.
LOGFILENAME
Посочва името/пътя на log-файла.
REPORTERROR
Контролира дали грешките да се съобщават на Autodesk при настъпването им:
0 - не се създава отчет за грешките.
1 - показва се съобщение за грешка, заедно с опция за изпращането им до Autodesk.
STB - TCB
CONVERTCTB - Преобразува файл с плотерен стил от зависим от цвета CTB формат в именуван формат STB.
Convert Plot...
CINVERTPSTYLES - Извършва преобразуване на чертеж между CTB и STB.
ALIGN
Подравнява обекти спрямо други обекти:
- с една двойка точки - като командата move.
- с две двойки точки - едновременно преместване, завъртане и мащабиране на обекта.
- с три двойки точки - не само премества и завърта обекта, но също така го смачква -за 3D обекти.
IMAGEFRAME
Включва и изключва рамки на изображението, вмъкнато в чертежа.
GROUP
Създава именувана група от обекти, които могат да се избират с едно щракване.
Vacaciones Bulgaria