БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Архив на MenuGEO за AutoCAD
www.menugeo.com
info@menugeo.com
Версия Ново в менюто Изтегли
MenuGEO 7.12 Ново:
- ARIA >Perimeter POINT (PERAR) MenuGEO - Команда за определяне на периметъра по избор на точка в затворен с pline контур. Вижте тук.
- ARIA >Perimeter PLINEA (PERAR) MenuGEO - Определя периметъра на затворен с pline контур и го надписва на посочено място с възможност за определяне на десетичните знаци. Вижте тук.
Подобрение:
-
TOPOGRAHY >Pending (SLOP) MenuGEO-Slop. Бутон Point PROJECT: След избор на начална точка, разстояние и наклон в %, изчислява котата на новата точка. Работи с трите метода: Base, Orden, Free както и избора на началната точка може да е 3D и 2D. Бутон Specify MANUAL point: свободен избор на точките.Бутон ОК: избор на 2D или 3D точки вече начертани в чертежа. Избора на точките (Type): Free - избор на точките по двойки. Вижте тук.
MenuGEO
MenuGEO 7.10 Ново:
- LINE/PLINE >Line tangent (TANGLIN) MenuGEO - чертае допирателна линия на две окръжности или дъги.
Подобрение:

- TEXT >TXTORDEN (TXTORDEN) MenuGEO - добавено е заменянето на "0" в константата при нарастване на номера с една позиция. Вижте тук.
- COOR >Point > DWG >TXT (KOOR) MenuGEO - промяната на номера с текстова константа вече става във функцията за избиране.
- COOR > TXT-NXYH-PLINE ( NXYH ) MenuGEO
- CALCULATOR >Text >Number - Number = DIF (NUMM) MenuGEO - добавено е надписването на разликата на две числа.
- ARC >WIDTH ( GROSOR) MenuGEO - изтриването на неизползваните елементи е променено.
-
MenuGEO 7.9 Ново:
- TOPOGRAPHY >
Drawing Crosses (CRUZ)
-
Нови блокове за MenuGEO-Block. Вижте тук.
Подобрение:

- CALCULATOR >Line >Length addition (LSUM) Linea - пресмята дължината на линии. Свободен избора на линейните обекти, както преди, така и след използване на командата. Може да се използва и филтриран избор чрез Quick Select (команда _.Qselect) или _.Filter : използва се филтъра за изборa и когато са избрани необходимите обекти се прилага командата LSUM за дължината на линии или NSUM за сума на числа написани с командата ._Text Вижте тук.
- COOR >Locate Point (IDPUNTO) MenuGEO- възможност за въвеждане на координатите в чертежа.
- COOR >Puntos-TXT (PTTXT) MenuGEO - добавен е бутона Need MANUAL point за избор на точка, която не е изчертана в чертежа.
- COOR >Pline-Tabla-TXT- (AMBITO) - поправен е Esc изхода.MenuGEO
- PROFIL >Options - поправено е въвеждането на данни без използване на "Plot Scale" MenuGEO
- TOPOGRAPHY >2D<=>3D (TOPO3D) -премахнато е blipmode, което се включваше при ползване на командата.
- TEXT >CutText MenuGEO - въведен е избора с Enter.
MenuGEO 7.6 Ново:
- MODIFY >Cota + constant (MODZ) MenuGEO - променя котите на точки.
- LINE/PLINE >Offset with exe (PARALEL) MenuGEO - чертае паралелните на избрана ос.
- COOR >Locate Point (IDPUNTO) - показва координатите на точка.
- PROFIL >Cut-Fill MenuGEO - модул за пресмятане разликите в котите между терен и проект.
- GEO PRO > ASCII-IN - програма за вмъкване на ascii файл в AutoCAD.
Подобрениe:
- PERFIL - нов шаблон с място за разликите "изкоп-насип" и наклона. Възможност за въвеждане височината на редовете. Добавен е Help за новия шаблон.
- COOR > Pline-Tabla-TXT- (AMBITO) - подобрено е разместването на обектите: "Superposition of numbers and circles"
- ARIA >ARPL MenuGEO - когато има въведен текст в Text Style ползва него.
- GEO PRO >оправени са връзките към програмите.
- BLOCKS/MENUS >MENUBLOCK - оправено е стартирането на менюто за блоковете.
- TOPOGRAPHY >Pending (SLOP)- поправен e Type: 2D ORDER - Manual и избора на точки.
-
MenuGEO 7.4 Ново:
- TOPOGRAPHY >Model 3D
- PROFIL >Situation MenuGEO-Profil
Подобрениe:
-
TEXT >TXTORDEN MenuGEO
- TOPOGRAHY >Pending (Slop) MenuGEO-Slop
- PROFIL MenuGEO-Profil
-
MenuGEO 7.3 Ново:
- нови блокове за АutoCAD: SCALE Вижте тук.
Подобрениe:
-
COOR > TXT-NXYH-PLINE ( NXYH ) MenuGEO
- LINE/PLINE >CHENGE SENSE ( PL69 ) MenuGEO

-
MenuGEO 7.2 Ново:
- BLOCKS / MENUS >MenuGEO-Block - блокове за AutoCAD.
- BLOCKS / MENUS >MenuGEO-Block > GEOCAD
Подобрениe:

-
Поставете път до MenuGЕО, ENG и GEOCAD. Вижте тук.
-
MenuGEO 7.1

Ново:
- BLOCKS / MENUS >Menu ScrewNut - меню с блокове за механика.
Подобрениe:
- ARCO >GROSOR - работи и с окръжности.
- AREA >AREA SOMBREADO - площ на щрихована област. MenuGEO

-
Page 1 / Page 2 / Page 3
Vacaciones Bulgaria