БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на програмите LISP за AutoCAD
Каталог Пояснение
Икона Име Функции и изисквания Демо
- Площ (AREA)
AREA_O Команда за определяне на площ "AREA" по избор на обект  
ARPL AREA PLINE - Определя площа на затворен с pline контур и я надписва на посочено място с възможност за определяне на десетичните знаци. За стил на текст използва активния за чертежа.
Възможните oпции са [Text/Format/Prefix/Suffix/Undo/ESC] :
- Text - задава се височината на текста.
- Format - формат на текста включва:
          > Decimal - брой числа след десетичната запетая ( активна е по подразбиране)
          > Typo - вид на мерните единици.
- Prefix - текста пред числото. Например : "S=".
- Suffix - текста след числото. Например : "м2".
- Undo - връща "стъпка" назад.
- ESC - прекъсва командата.
MenuGEO
AREAR AREA PUNTO - Определя площа с избор на точка в затворен контур и я надписва на посочено място с възможност за определяне на десетичните знаци. За стил на текст използва активния за чертежа.
Възможните oпции са [Text/Format/Prefix/Suffix/Undo/ESC] :
- Text - задава се височината на текста.
- Format - формат на текста включва:
          > Decimal - брой числа след десетичната запетая ( активна е по подразбиране)
          > Typo - вид на мерните единици.
- Prefix - текста пред числото. Например : "S=".
- Suffix - текста след числото. Например : "м2".
- Undo - връща "стъпка" назад.
- ESC - прекъсва командата.
ARPT AREA POINT - Определя площа по избор на точки и я надписва на посочено място с възможност за определяне на десетичните знаци. За стил на текст използва активния за чертежа.
ARSUM SUM/DIF AREA - След избора на max. 5 котура излиза съобщение с площа на всеки един от тях, както сумата и разликата между отделните контури.
MenuGEO
PLHATCH AREA HATCH - Определя площа по извор на щриховка.  
SUP AREA - Корегиране на площ след измерване и надписването и. Използва max. 10 точки и дава 2 възможности:
- 1- Възможност : преместване на точка по зададената нова площ. Избират се точки, определящи площа на обекта. Надписват се номерата на първите 5 точки. След задаване на новата площ се избира точката, която ще се мести и посоката, в която ще се мести. Ако новата площ е по-малка от съществуващата, изместването на точката е навътре към посоката и обратно, ако е по-голяма. Например : точката 2 се мести по посока на 1 или 3. Надписва се новата площ в избрана точка и се изчертава линия, определяща площа.
- 2- Възможност : преместване на линия успоредна на съществуваща по зададената нова площ. Избират се точки, определящи площа на обекта, като се надписват първите 5 . След задаване на новата площ се избира между кои точки е линията, която ще се мести. Ако новата площ е по-малка от съществуващата, изместването на линията е успоредно навътре и обратно, ако е по-голяма.
Например : линията 1-2 или 2-1 ( подредбата на числата няма значение) ще се измести според новата площ.
Options дава следните възможности:
- Specify height - задава се височината на текста ( активна е по-подразбиране).
- Format - формат на текста включва:
          > Decimal - брой числа след десетичната запетая ( активна е по-подразбиране) .
          > Typo - вид на мерните еденици - Scientific, Decima,l Engineering, Architectural, Fractional.
- Undo - връща "стъпка" назад.
BOUNDARY Изпълнява командата " Boundary" на AutoCAD  
MenuGEO
PERAR Perimeter POINT - Определя периметъра с избор на точка в затворен контур и го надписва на посочено място с възможност за определяне на десетичните знаци. За стил на текст използва активния за чертежа.
Възможните oпции са [Text/Format/Prefix/Suffix/Undo/ESC] :
- Text - задава се височината на текста.
- Format - формат на текста включва:
          > Decimal - брой числа след десетичната запетая ( активна е по подразбиране)
          > Typo - вид на мерните единици.
- Prefix - текста пред числото. Например : "P=".
- Suffix - текста след числото. Например : "м2".
- Undo - връща "стъпка" назад.
- ESC - прекъсва командата.
 
MenuGEO
PERPL Perimeter PLINE - Определя периметъра на затворен с pline контур и го надписва на посочено място с възможност за определяне на десетичните знаци. За стил на текст използва активния за чертежа.
Възможните oпции са [Text/Format/Prefix/Suffix/Undo/ESC] :
- Text - задава се височината на текста.
- Format - формат на текста включва:
          > Decimal - брой числа след десетичната запетая ( активна е по подразбиране)
          > Typo - вид на мерните единици.
- Prefix - текста пред числото. Например : "P=".
- Suffix - текста след числото. Например : "м2".
- Undo - връща "стъпка" назад.
- ESC - прекъсва командата.
 
Vacaciones Bulgaria